Masterclass

GenP Governance organiseert met regelmaat masterclasses. Toonaangevende inleiders zorgen voor voldoende inspiratie.

De masterclasses die wij onder andere aanbieden zijn:

  • Introductiecursus voor de nieuwe commissaris
  • Toezicht op de financiële besturing voor niet financiële toezichthouders
  • Dag van de governance
  • Integriteit: theorie en praktijk
  • Bewustwording van denkfouten in besluitvorming

 

Voorbeeld masterclass: 'introductiecursus voor de nieuwe commissaris'

Het doel van deze masterclass is tweeledig. Het eerste doel is gericht op het vergroten van de kennis over de werking van het woningcorporatiebestel. Wat is de rol en de werkwijze van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties zijn dan onderwerpen die behandeld worden. Het tweede doel betreft zicht krijgen op de vraagstukken van besturing en legitimering van een woningcorporatie. Hier wordt ook veel aandacht besteed aan de rol en taken van de Raad van Toezicht en de individuele commissaris.

De rol en positie van bestuurders en toezichthouders in maatschappelijke organisaties is sterk aan het veranderen. De mantra ‘de bestuurder bestuurt’ is losgelaten. Toezichthoudende organen geven meer en meer leiding. Daarom is het van belang dat de startende toezichthouder inzicht krijgt in de governance en het speelveld van de woningcorporatie maar ook in de betekenis daarvan voor de financiële en vastgoedsturing.

Doelgroep:

De masterclass dialoogsessie ‘introductiecursus voor de nieuwe commissaris’ is primair gericht op de nieuwe / startende toezichthouders van de woningcorporaties in Zeeland die hun kennis willen uitbreiden op het gebied van de Governance en het speelveld van de corporatie en de betekenis daarvan voor de financiële en vastgoedsturing. 

PE–punten:

De bijeenkomst is goed voor 3 contacturen dat wil zeggen 3 PE-punten.

Leerdoel: 

* Hoe zit de wereld van woningcorporaties in elkaar?

Woningcorporaties zijn private organisaties in een publiek bestel. De essenties van dit bestel worden behandeld evenals de ontwikkelingsgang van de corporaties. Verder wordt de visie en werkwijze van belangrijke actoren behandeld zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Autoriteit Woningcorporaties, Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

* Wat is de Governance van de corporatie?

We vertrekken vanuit de Aedescode, de Governancecode en het nieuwe wettelijke kader (woningwet). We behandelen de rollen, de positie, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van het interne toezicht in het corporatiebestel. Wat is de verhouding met het externe toezicht? Dit zijn enkele invalshoeken die aan de orde komen. 

* Hoe ziet het veranderende lokale speelveld van de corporatie eruit?

Hoe ziet het nieuwe krachtenveld van de corporatie eruit? We besteden aandacht aan de relatie tussen de corporatie en haar belanghouders, waarbij specifiek wordt ingegaan op het samenspel met de gemeente en de huurdersorganisatie. Daarnaast staan wij stil bij trends en ontwikkelingen die specifiek voor woningcorporaties van belang zijn.

* Wat is de betekenis van deze veranderingen voor de financiële en vastgoedsturing?

We behandelen de mogelijkheden en onmogelijkheden van risicomanagement, kasgeldsturing en scenarioplanning. Maar ook het maatschappelijk vastgoed en het zorgvastgoed en de rol van de corporatie hierin.

Begeleiding:

De masterclass wordt geleid door Leo Gerrichhauzen, die vergezeld wordt door een wisselende gastspreker of specialist op het betreffende onderwerp.

De kosten:

Een masterclass kost € 325,00 per persoon (vrijgesteld van btw).

Het programma duurt van 18.00 - 21.30 uur. Aan het einde van de bijeenkomst is er ruimte voor ontmoeting met elkaar. Aanmelden kan via projectsecretariaat@genp.nl

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.