Leergang corporatiebesturing en legitimering voor interne toezichthouders

Het doel van de leergang corporatiebesturing voor interne toezichthouders van woningcorporaties is tweeledig. De leergang is gericht op het vergroten van kennis over ontwikkelingen in de sector en de eigen regio, het opdoen van basisdeskundigheid op volkshuisvestelijk, financieel en ‘vastgoedtechnisch’ gebied en het kennen van de eisen aan de governance. Daarnaast biedt de leergang ruimte voor visievorming, intervisie en discussie over de governance van de corporatie.

Aandachtspunten zijn de cultuur in de raad, de rolopvatting van de raad, belanghoudersmanagement, legitimiteit en verantwoording. Hiermee ontstaat een gedeeld referentiekader over de besturing van de corporatie. Dit referentiekader kan worden bekrachtigd in een op de eigen organisatie gericht toezichtskader. In dit toezichtskader staan centraal: de visie van de raad van commissarissen op de toekomst van de corporatie, de referentienormen waarop de raad het presteren van de organisatie beoordeelt en de uitgangspunten op basis waarvan hij invulling geeft aan zijn diverse toezichtsrollen. Het komen tot een toezichtskader bieden wij optioneel aan.

Leerdoel:

Diverse leerdoelen, afhankelijk van het thema en van de behoefteninventarisatie van de klant. Maar altijd gericht op de professionalisering van de governance.

Begeleiding:

De leergang heeft een vaste ervaren begeleider in de persoon van Leo Gerrichhauzen, die vergezeld wordt door een wisselende gastspreker of specialist op het betreffende onderwerp. Er wordt rekening gehouden met de eigen vraagstukken van de deelnemers.

Tijdsbeslag:

- Een intakegesprek om de leerdoelen en een programma op maat met elkaar vast te stellen.

- De bijeenkomst zelf duurt 2-3 uur.

Indicatie van de kosten:

Na intake te offreren.

De hierboven genoemde leergang snijden wij graag met u op maat om incompany te verzorgen voor de eigen doelgroep. Te denken valt aan de eigen RvC en / of gecombineerde RvC’s.