Nieuwsberichten

Bijdrage aan VTW-nieuwsbrief 26 augustus 2022

In de VTW-nieuwsbrief van 26 augustus, met daarin de serie over de zelfevaluatie van de RvC, analyseert Leo Gerrichhauzen de ontwikkelingen in de governance de laatste jaren en de verschuiving van 'in control zijn' naar de huidige situatie waarin van een RvC meer verwacht wordt dan controleren en waarbij het presterende en verbindende vermogen centraal komt te staan. Dat vraagt om een andere rolopvatting van de RvC met meer aandacht voor de ... lees meer

Visitatie Maasdelta Groep

Leo Gerrichhauzen is als visitator verbonden aan Cognitum. Onlangs heeft hij als voorzitter van de visitatiecommissie (samen met Jan van der Moolen en Evelien Kranenburg-Haagsma) de Maasdelta Groep gevisiteerd en een visitatierapport opgesteld. Maasdelta is een woningcorporatie met ongeveer 16.500 woningen en bedrijfspanden actief in de gemeenten Nissewaard, Maassluis en Hellevoetsluis.   Maasdelta is een missie gedreven organisatie. Deze ... lees meer

Ondernemingsplan Woningbouwvereniging Arnemuiden

Met als motto ‘duurzaam verbeteren’ hebben wij voor Woningbouwvereniging Arnemuiden (WBVA) een nieuw ondernemingsplan opgesteld. In het plan zijn drie sporen uitgewerkt. In de eerste plaats de volkshuisvestelijke ambities. De betaalbaarheid van het wonen, de kwaliteit van wonen en woonomgeving, de duurzaamheid van het bezit en de beschikbaarheid van voldoende woningen voor de doelgroep zijn in deze volgorde de leidende ... lees meer

Masterclass: Disbalans tussen opgaven en middelen - 4 november 2020

Op 4 november was er vanwege corona een primeur: Voor het eerst geen live masterclass maar online. Bestuurders en commissarissen dienen volgens de Governancecode 2020 nu eenmaal het goede voorbeeld te geven. Bij Woonkwartier was een studio ingericht van waaruit de masterclass werd “uitgezonden’. Via Teams konden de deelnemers inloggen, wat ook de twee eerste inleiders, te weten de heren Berry Blijie (directeur ABF) en Ruud Steijvers ... lees meer

Masterclass: De lange weg naar een CO2 neutrale woningvoorraad - 16 september 2020

Op 16 september 2020 hield Linda Groenen (directeur innovatie Atriensis) een boeiende en enthousiaste inleiding over het CO2 neutraal maken van de woningvoorraad. Wat is de stand van zaken? Wat zijn de kerndilemma’s en hoe pakken corporaties dit vraagstuk aan? Zij stond uitgebreid stil bij een aantal innovaties op dit gebied. Zij omschreef duurzame ontwikkeling als “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder ... lees meer

Over veranderend woonbeleid: de terugkeer van de overheid in de volkshuisvesting - 15 september 2020

Op een zeer warme 15e september hield Leo Gerrichhauzen voor Probus Roosendaal een inleiding over veranderd woonbeleid. Een actueel thema vanwege het oplopende woningtekort waardoor wachtlijsten in de huursector lang zijn en de toegang tot de koopsector voor starters zeer moeilijk is. Er wordt gesproken over een nieuwe wooncrisis. Hij zette de ontwikkelingen op de woningmarkt in een historisch perspectief waarbij hij ook stilstond bij de ... lees meer

Masterclass Financiële besturing en intern toezicht - 6 november 2019

Dr. Johan Conijn (directeur woningcorporaties bij Finance Ideas) heeft een lange staat van dienst in de volkshuisvesting. Hij was lange tijd verbonden als bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft tweewekelijks een invloedrijke column in het Financieel Dagblad en is commissaris bij de BNG. Op 6 november 2019 verzorgde hij een masterclass over een zestal belangrijke thema’s van de financiële ... lees meer

Masterclass Het woningcorporatiebestel in beweging: actuele ontwikkelingen 5 juni 2019

Eelkje van de Kuilen (AKD en lid van de commissie van Bochove die door Aedes was ingesteld om de woningwet te evalueren) hield een boeiende inleiding over de evaluatie van de Woningwet. Zij lichtte de actuele stand van zaken toe. Uiteraard ging ze ook in op de aanbevelingen van de commissie van Bochove en of die in de aangepaste Woningwet worden overgenomen. Ze stond eerst stil bij de doelen van de woningwet 2015 waarin taakvelden scherper en ... lees meer

Audit CRKBO succesvol doorlopen

Permanente educatie voor bestuurders en toezichthouders wordt meer en meer een vanzelfsprekendheid. Wij zijn al jaren actief op dit gebied. We hechten aan kwaliteit en kleinschaligheid. We scheppen een prettige sfeer waardoor een open en lerende houding van deelnemers ontstaat. We werken met topdocenten. We zijn onlangs opnieuw geaccrediteerd door het CRKBO. Daardoor kunnen we ook zorgdragen voor de noodzakelijk PE-punten voor bestuurders en ... lees meer

Masterclass: De veranderende woon- en vernieuwingsagenda van woningcorporaties

In een masterclass (12 december 2018) voor Zeeuwse en West-Brabantse bestuurders en commissarissen stond Marnix Norder stil bij de aanpak van Aedes om de woonagenda van het Rijk te beïnvloeden. Hij kiest er voor om zich in meerdere arena’s te presenteren om de positie van corporaties sterker te maken. Aedes kiest er voor om op een evenwichtige en gezaghebbende wijze te werken. De evaluatie van de Woningwet is daar een voorbeeld van. ... lees meer

Masterclass ‘De gevolgen van de aanwijzing als organisaties van openbaar belang'

De nieuwe woningwet heeft het speelveld van woningcorporaties ingrijpend veranderd. De regeldruk is groot. Er kwamen strikte inkomensgrenzen voor de toewijzing van een sociale huurwoning (passend toewijzen). De corporaties hebben hun activiteiten gesplitst in een sociaal deel (daeb) en een marktdeel (niet-daeb). Met ingang van zoals het er nu naar uitziet 1 juli 2019 worden naar verwachting corporaties met meer dan 5000 verhuureenheden als een ... lees meer

Inspiratiebijenkomst Netwerksamenwerking wonen welzijn zorg voor en met ouderen

Vergrijzing is een dominante trend in onze samenleving. Waardig ouder worden staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel ouderen zijn vitaal. Zij vinden op eigen kracht hun weg en kunnen zelfstandig wonen. Mede door de dubbele vergrijzing, de toename van 80- en 90-plussers, is er ook een groep van ouderen die wel zelfstandig kan wonen, mits er voldoende ondersteuning is. Om de gewenste producten en diensten te leveren is netwerksamenwerking ... lees meer

Over succesvol leiderschap van organisaties en netwerken

Prof. Paul ’t Hart, een van Nederlands meest vooraanstaande bestuurskundigen, hield 20 juni een inspirerend betoog over succesvolle publieke organisaties. We zijn teveel gebiologeerd door falend bestuur en destructieve leiders. We weten eigenlijk te weinig van succesvolle organisaties. Waardoor wordt hun succes bepaald? Zij weten wat de bedoeling is en stellen hun missie centraal. Hierdoor krijgen ze een ijzersterke reputatie. Externe ... lees meer

Over de veranderende woningmarkt en de rol van woningcorporaties

Op 6 juni hield Prof. Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft, een inspirerende inleiding over de veranderende woningmarkt en de rol van woningcorporaties. De Nederlandse woningmarkt kent tal van puzzels en dilemma’s. De woningbouwproductie is veel te laag, gelet op de toenemende woningvraag. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt sterk toe. Daarnaast vormt de migratie een belangrijke verklaring voor de toegenomen woningvraag. ... lees meer

Over de achtergronden en de praktijk van de governancecode en integriteit

Over de achtergronden en de praktijk van de governancecode woningcorporaties en het vraagstuk van integriteit heeft Leo Gerrichhauzen op 24 april een lezing gegeven in het Duits voor de Europäischer Tisch voor bestuurders van woningcorporaties, coöperaties en sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze Europäischer Tisch bestaat sinds de jaren negentig. Aan deze tafel vindt een uitwisseling plaats tussen bestuurders uit België, ... lees meer

Hoe blijven corporaties in control

Koos Wagensveld, lector Financial control, aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hield op 11 april een lezing over in control zijn van woningcorporaties. Het woningcorporatiebestel blijft veranderen. Voor bestuurders is het van groot belang om te weten of de onderneming in control is. Hiertoe zijn management control systemen in gebruik. Daarnaast is er veel aandacht voor risicomanagement. In de woningwet worden voor corporaties met meer dan ... lees meer

Over integriteit

Over de achtergronden en praktijk van het vraagstuk van de integriteit vond op 7 maart een interactieve sessie plaats met bestuurders en HR-professionals. Integriteit en goed bestuur zijn niet vanzelfsprekend. Het is een oud en klassiek thema. In de vergaderzaal van het Palazza Publico van de voormalige stadsstaat Sienna hangt een prachtige allegorie van Lorenzetti over dit thema. In deze allegorie worden bij goed bestuur de betekenis van goede ... lees meer

Samenwerkingsovereenkomst van twee huurdersorganisaties

Haag Wonen werkt goed samen met een tweetal huurdersorganisaties. Al langer wilden deze organisaties samen gaan. Motieven zijn de toegenomen verantwoordelijkheden bij het maken van prestatieafspraken op basis van de Woningwet. Ook willen de huurdersorganisaties de bewonersparticipatie moderniseren. Om de laatste hobbels in dit fusieproces te nemen hebben de besturen van beide huurdersorganisaties onder leiding van Leo Gerrichhauzen intensief ... lees meer

Geslaagde inspiratiebijeenkomst over schulddienstverlening

De stad Utrecht is goed op weg in de aanpak van de schulddienstverlening. Sinds 2016 wordt er met buurtteams gewerkt waardoor zij veel meer mensen met schulden bereiken dan voorheen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de woningcorporaties waardoor ook de huisuitzettingen en ook de huurachterstanden aanzienlijk zijn gedaald. Tijdens een door GenP Governance in opdracht van VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) en de NVTZ ... lees meer

Inleiding ledencongres VTW

Tijdens het ledencongres van de VTW op 6 oktober 2017 heeft Leo Gerrichhauzen een inleiding gegeven over toezicht binnen het woningcorporatiesbestel. Hij presenteerde 3 scenario’s: In de eerste plaats een woningcorporatiebestel zonder een vorm van extern toezicht. In de tweede plaats een stelsel waarin de intern toezichthoudende organen verdwijnen en tot slot een scenario waarin zowel het externe alsmede het interne toezicht ontbreekt. Op ... lees meer

Inspiratiebijeenkomst over personen met verward gedrag

Op 3 oktober 2017 vond in Tilburg een zeer geslaagde inspiratiebijeenkomst plaats over personen met verward gedrag. De verenigingen van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en voor woningcorporaties (VTW) wilden meer aandacht voor dit vraagstuk, mede vanwege het toenemende aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag. Daarbij werd aan de hand van een aantal stellingen ook nadrukkelijk stilgestaan bij de rol van de Raden van ... lees meer

Legitimering zin en onzin

Een maatschappelijke onderneming kan alleen bestaan als in de samenleving en bij de overheid de opvatting bestaat dat zij de aangewezen organisatie is om een bepaalde taak uit te voeren. Het is de ‘license to operate’. Het is per definitie een subjectief begrip, maar tegelijkertijd een levensvoorwaarde voor elke organisatie. Over de zin en onzin van het managen van de legitimiteit is op 12 oktober een masterclass georganiseerd ... lees meer

Transitie in Parkstad

Voor ruim 80 bestuurders van woningcorporaties vond een zeer geslaagde tweedaagse masterclass plaats over de transitie van Parkstad. Deze limburgse stedelijke regio maakt een grote transitie door als mede gevolg van demografische veranderingen en een wijziging in de economische structuur. De bevolking krimpt en vergrijst. Boeiend is de wijze waarop de transitie georganiseerd is. Via de Duitse methode van de IBA( Internationale Bau ... lees meer

Scenario’s voor de huurmarkt

Voor een groep van Zeeuwse en West-brabantse corporatiebestuurders en beleidsmedewerkers is 12 oktober een masterclass gehouden over scenario’s voor de huurmarkt. De woningmarkt is volop in beweging. De overheid heeft tal van hervormingen doorgevoerd. Passend toewijzen is er een voorbeeld van. Beleggers hebben relatief veel huurwoningen overgenomen. Wat is na de vele hervormingen van de afgelopen jaren de agenda van de toekomst? Victor ... lees meer

Incompanytraining dag van de governance De Goede Woning Neerijnen

Voor bestuurders, commissarissen en medewerkers hebben wij een hoog gewaardeerde incompanytraining verzorgd over de governance. Veel waardering kreeg het onderwerp psychologische mechanismen waarin met behulp van boeiende oefeningen en opdrachten de deelnemers bewust gemaakt werden van foute aannames, groepsdruk en andere denkfouten. Daarnaast kwamen ook de besturing en de belangrijkste besturingsinstrumenten aan de orde.

Belanghoudersonderzoek

In opdracht van Wonen Zuidwestfriesland(WZF) voeren wij een maatschappelijke audit uit. We beoordelen het presteren van WZF vooral vanuit het perspectief van de belanghouders. We interviewen de betrokken gemeenten en de huurdersvereniging. Daarnaast worden andere belanghouders via een digitale enquete benaderd. We komen met Verbeterpunten voor het belanghoudersmanagement van WZF.

Keurmerk NRTO

We zijn trots dat GenP Governance het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze activiteiten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Masterclass Communicatie in een veranderd medialandschap

De masterclass communicatie in een veranderend medialandschap is succesvol verlopen. Twee enthousiaste en inspirerende inleiders hebben de bestuurders en communicatieprofessionals van de Zeeuwse en West-Brabantse woningcorporaties inzicht en handvaten geboden voor de communicatiestrategie. De hoofdredacteur van omroep Zeeland Edwin de Kort liet zien hoe de wereld van de omroep vervlochten is met die van de sociale media. Ook besprak hij de ... lees meer

De fit- en propertoets

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De toets op betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en toezichthouders vormt een onderdeel van deze wet. De Autoriteit Woningcorporaties / ILT is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zij voeren de zogeheten fit- en propertoets uit. GenP Governance heeft inmiddels in een groot aantal gevallen met succes corporaties begeleid bij benoemingen en herbenoemingen. Recent onder ... lees meer

NVBW

Wij ondersteunen de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties met een programma gericht op permanente educatie. De eerste sessies zijn succesvol afgerond. Op 15 februari 2017 vindt een masterclass plaats over de leefbaarheid onder druk in volkswijken.

De dag van de governance

Voor Laurentius organiseerden we een dag van de governance. Aanleiding daarvoor is de nieuwe woningwet die tot veel veranderingen leidt. Ook de governancecode 2015 vraagt om een doordenking van de rollen van het bestuur en de RvC. De legitimering in het lokale speelveld en met name de verhoudingen met gemeente en huurdersorganisatie zijn uitvoerig behandeld. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van bestuur en van de RvC bij het ... lees meer

Incompanytraining - dag van de Governance

Voor woningbouwvereniging Compaen in Helmond hebben wij een training verzorgd over de governancecode woningcorporaties 2015 en het nieuwe wettelijk kader. De rol, verantwoordelijkheden en taken van de RvT zijn behandeld. De deelnemers waren enthousiast en hebben de bijeenkomst hoog gewaardeerd. Mede op basis van de bijeenkomst is een werkgroep bestaande uit twee toezichthouders en de bestuurder actief betrokken bij de totstandkoming van een ... lees meer

Brigitte van Leijenhorst gekwalificeerd als e-coach

Als partner van GenP Governance en als psychologe is Brigitte van Leijenhorst zich bewust van de noodzaak zich voortdurend te ontwikkelen. In onze informatiemaatschappij waarin sociale media en het internet een grote rol vervullen is zij overtuigd van het nut van e-coaching. Het is een flexibele vorm van coachen. Klanten worden snel en resultaatgericht begeleid. Vragen worden direct in een veilige internetomgeving beantwoord. GenP ... lees meer

Succesvolle werving bestuurder WBV Langedijk

Bestuurders van woningcorporaties opereren in een nieuw krachtenveld. De wet normering topinkomens is vooral voor kleinere corporaties een barrière om een goede bestuurder te kunnen werven. In de praktijk blijken voldoende goed gemotiveerde kandidaten te solliciteren. Sommigen zijn zich niet altijd bewust van de financiële gevolgen en trekken zich terug. GenP Governance heeft de RvC van WBV Langedijk ondersteund bij het werven ... lees meer

Succesvolle werving nieuwe bestuurder Gors

GenP Governance heeft de Raad van Toezicht van Gors mensgerichte ondersteuning succesvol begeleid bij de werving van een nieuwe bestuurder. Met ingang van 1 september 2015 neemt Karin Smit de taken over van de huidige bestuurder Jaap Hulstein die met pensioen gaat. Marc van de Vijver, voorzitter van de Raad van Toezicht over de benoeming: "Zij heeft ervaring met het invoeren van zelfsturende teams, een uitdaging waar Gors nu ook voor ... lees meer

Het nieuwe krachtenveld van de bestuurders

De rol en positie van bestuurders in maatschappelijke en publieke organisaties is sterk aan het veranderen. De mantra ‘de bestuurder bestuurt’ (de koningsrol) is losgelaten. Op 10 juni organiseerden wij een masterclass over dit thema. Professor Paul ‘t Hart schreef onlangs een inspirend boek over publiek leiderschap en hield een inspirend betoog tijdens deze masterclass. De regent-technocraat is van zijn sokkel gevallen. ... lees meer

Haagse winst in een groene weide

Haag Wonen organiseerde op 4 juni in het Vaillanttheater in de Schilderswijk een symposium vanwege het vertrek van twee commissarissen. Haag Wonen heeft onbehagen over de rol van de overheid bij het behartigen van de publieke taken op het gebied van wonen. Lang was de overheid faciliterend, nu alleen controlerend en remmend. Haag Wonen is financieel gezond en haar rating is vergelijkbaar met die van commerciële vastgoedbeleggers. Dat geldt ... lees meer

De masterclass: 'een veranderd speelveld voor woningcorporaties'

Vijftig bestuurders en toezichthouders van Zeeuwse woningcorporaties luisterden 3 juni actief naar de inleiding van Victor Schaap (plv directeur Woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken) en Kevin Klop (beleidsambtenaar) over de herziene woningwet die 1 juli van kracht werd. Kritische en verduidelijkende vragen leidden tot een levendig gesprek. De complexiteit van de nieuwe wet en de regeldruk zijn zorgpunten. Met name voor kleinere ... lees meer

Bewonersparticipatie werkt

Op 20 april zijn de prestatieafspraken Alliantie 2015-2018 tussen de gemeente Breda, de corporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg en de gezamenlijke huurderskoepels ondertekend. Een uniek moment, geheel passend in de lijn van de herziening van de Woningwet. Een van de belangrijkste prioriteiten in de afspraken is de betaalbaarheid van het wonen. Met name door de inzet van de gezamenlijke huurderskoepels heeft dit thema nog meer aandacht ... lees meer

Masterclasses voor Zeeuwse woningcorporaties

Bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties staan voor nieuwe opgaven. Het krachtenveld is volop in beweging. Met ingang van 1 juli 2015 veranderde het wetgevende kader voor hun bedrijven ingrijpend. Daarnaast zijn er nog tal van andere veranderingsprocessen gaande zowel op de woningmarkt, alsmede in de bedrijfsvoering. Het op peil houden van kennis en lering trekken uit goede praktijkvoorbeelden is dan ook essentieel. GenP ... lees meer

Lid van NRTO en geaccrediteerd door CRKBO

Permanente educatie voor bestuurders en toezichthouders wordt meer en meer een vanzelfsprekendheid. Wij zijn al jaren actief op dit gebied. We hechten aan kwaliteit en kleinschaligheid. We scheppen een prettige sfeer waardoor een open en lerende houding van deelnemers ontstaat. We werken met topdocenten. Om onze kwaliteit te borgen zijn we lid van de NRTO en geaccrediteerd door het CRKBO. Daardoor kunnen we ook zorgdragen voor de ... lees meer

Masterclass "Van lef en lof naar schade en schande" groot succes!

De masterclass ‘Van lef en lof naar schade en schande’ over ontsporingen van leiderschap bij zes woningcorporaties was een groot succes. Naast Rik Koolma die sprak over deze ontsporingen, ging Peter Bevers, bestuurder van R&B Wonen, in op de vraag "Hoe herstel je het vertrouwen in corporaties na deze ontsporingen, die zelfs tot een parlementaire enquête hebben geleid". Hij maakt daarbij gebruik van het publieke waarde ... lees meer

Succesvolle werving interim-bestuurder Woningstichting Laarbeek

GenP Governance heeft van Woningstichting Laarbeek eind juli 2014 de opdracht gekregen om met spoed een interim-bestuurder te werven die met onmiddellijke ingang bij Woningstichting Laarbeek aan de slag kon gaan. Binnen een periode van 8 werkdagen heeft GenP Governance een interim-bestuurder geworven die voor 100% voldeed aan de eisen die zij aan de kandidaat hadden gesteld. Voor meer informatie over deze succesvolle werving, zie “klant ... lees meer

Interview met Leo Gerrichhauzen inzake analyse Van lef en lof naar schade en schande

Naar aanleiding van de gemaakte analyse van zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties heeft Amsterdam FM een interview gehouden met Leo Gerrichhauzen, één van de onderzoekers. Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke, autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren. Om dit interview te beluisteren, klikt ... lees meer

Woonvisie De Friese Meren

Op 25 juni heeft de gemeenteraad van de gemeente De Friese Meren de Woonvisie 2014-2018 vastgesteld. Het is een woonvisie nieuwe stijl: een beknopt (12 pagina’s!), begrijpelijk en praktisch document dat in een half jaar is opgesteld. Basis voor de woonvisie vormden bijeenkomsten met betrokkenen over de centrale thema’s van het woonbeleid in de gemeente en een afsluitende conferentie voor alle deelnemers aan eerdere bijeenkomsten, ... lees meer

‘Inspirerende dialoogsessie over vernieuwd toezicht in Villa Augustus’

Op 12 juni 2014 is er een dialoogsessie gehouden over de modernisering van het toezicht voor maatschappelijke ondernemingen op het gebied van wonen en zorg. Marius Buiting, directeur van de NVTZ, heeft op inspirerende wijze toelichting gegeven op het rapport ‘Verbinding met de samenleving’. Zijn boodschap voor de huidige toezichthouders is: "Houd toezicht op de besturing van de organisatie en stimuleer dat de veranderingen in de ... lees meer