Masterclass: De lange weg naar een CO2 neutrale woningvoorraad - 16 september 2020

Op 16 september 2020 hield Linda Groenen (directeur innovatie Atriensis) een boeiende en enthousiaste inleiding over het CO2 neutraal maken van de woningvoorraad. Wat is de stand van zaken? Wat zijn de kerndilemma’s en hoe pakken corporaties dit vraagstuk aan? Zij stond uitgebreid stil bij een aantal innovaties op dit gebied. Zij omschreef duurzame ontwikkeling als “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Woningcorporaties zijn al langer bezig met het verduurzamen van hun woningvoorraad. Het klimaatakkoord heeft het belang en de urgentie van dit proces nog vergroot. Woningcorporaties worden gezien als gangmakers van de verduurzaming van de woningvoorraad. Hiertoe is het project de startmotor gestart met als doel de komende 4 jaar minimaal 100.000 woningen van het aardgas te ontkoppelen. Met behulp van de Aedes-Routekaart CO2-neutraal 2050 is de verduurzamingsopgave voor het corporatiebezit in beeld gebracht. Door bundeling van de vraag, innovatie, standaardisering en schaalvergroting moeten de kosten van deze operatie dalen en beheersbaar worden. Om dit proces in goede banen te leiden is de route van de renovatieversneller bedacht. De kern van deze operatie ligt in vraagbundeling. Met name de vraag naar warmtepompen en isolatiemaatregelen wordt in kaart gebracht en gebundeld. Op die manier wordt de maakindustrie geprikkeld om te innoveren. Zij benoemde voorbeelden van innovatie op dit gebied.

Om het klimaatplan verder te operationaliseren zijn er 30 zogeheten RES-regio’s. Zeeland en West-Brabant zijn twee van die regio’s. Zeeland is de eerste RES-regio die haar koers heeft vastgesteld. Daarnaast dienen alle gemeenten in 2021 een transitievisie warmte op te stellen. In die visie bepalen zij welke woonwijken aardgasvrij worden en welke alternatieve energiebronnen dan gebruikt worden. Linda Groenen wees op het grote belang van deze visies voor de aanpak van de corporaties. Hier dienen zowel de bestuurders alsmede de RvC’s alert op te zijn.

Voor Raden van Commissarissen een boeiende uitdaging. Ze zullen hun kennisniveau op peil dienen te brengen. Daarnaast horen ze de strategie actief te volgen en het bestuur kritisch te bevragen waarbij de verbinding met de gemeente met betrekking tot de afstemming van de warmtevisie met de koers van de corporatie wezenlijk is.

In het gesprek met twee voorzitters van een RvC, te weten Anja de Groene (Woongoed Middelburg) en Gijs van den Berg (Woonstichting Hulst) werd het belang van zeer goede communicatie met de huurders en het voeren van een no regret beleid benadrukt. Draagvlak verwerven bij huurders en geen maatregelen nemen waar je later spijt van krijgt.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.