Masterclass: De veranderende woon- en vernieuwingsagenda van woningcorporaties

In een masterclass (12 december 2018) voor Zeeuwse en West-Brabantse bestuurders en commissarissen stond Marnix Norder stil bij de aanpak van Aedes om de woonagenda van het Rijk te beïnvloeden. Hij kiest er voor om zich in meerdere arena’s te presenteren om de positie van corporaties sterker te maken. Aedes kiest er voor om op een evenwichtige en gezaghebbende wijze te werken.

De evaluatie van de Woningwet is daar een voorbeeld van. Naast de evaluatie van die wet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Aedes een onafhankelijke commissie ingesteld om de praktijk van die wet vanuit het perspectief van de corporaties te evalueren. Deze commissie van Bochhove heeft inmiddels al een advies uitgebracht. De commissie wil het tripartiteoverleg tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties meer ruimte geven (zie de website van Aedes).

Ook bij het polderoverleg over de energietransitie is Aedes actief betrokken. Vooral de financiering van die operatie en het borgen van de betaalbaarheid voor de huurders heeft dan veel aandacht.

De corporaties in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant hebben hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Zuidwestsamen. Marco van der Wel, de voorzitter van dit verband, lichtte op enthousiaste wijze toe hoe deze samenwerking op basis van vertrouwen vorm krijgt. Bij thema’s zoals inkoop, educatie en woonruimteverdeling wordt intensief samengewerkt. Er is bewust gekozen om een lichte vorm van samenwerking te kiezen op basis van een cafetariamodel. Per onderwerp is er sprake van wisselende deelnemers. Vertrouwen is het leidende motief. In de discussie is uitvoerig stilgestaan bij de rol van de RvC’s bij deze samenwerking. Actief informeren over de aanpak is belangrijk, daarnaast tijdig betrekken als er goedkeuringen nodig zijn.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.