Inspiratiebijenkomst Netwerksamenwerking wonen welzijn zorg voor en met ouderen

Vergrijzing is een dominante trend in onze samenleving. Waardig ouder worden staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel ouderen zijn vitaal. Zij vinden op eigen kracht hun weg en kunnen zelfstandig wonen. Mede door de dubbele vergrijzing, de toename van 80- en 90-plussers, is er ook een groep van ouderen die wel zelfstandig kan wonen, mits er voldoende ondersteuning is. Om de gewenste producten en diensten te leveren is netwerksamenwerking van meerdere organisaties nodig. De gemeente vervult daarbij een coördinerende en faciliterende rol.

Deze derde inspiratiebijeenkomst die GenP Governance organiseerde in opdracht van de VTW en NVTZ ging over de aanpak van de netwerksamenwerking voor en met ouderen en vond plaats in Leiden. Na een inleiding van de projectleider (Lilja Perdijk) van de gemeente Leiden was er een geanimeerd gesprek over de Leidse aanpak waaruit naar voren kwam dat de agendering van het ouderenvraagstuk beter kan. Bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties komt dit vraagstuk beperkt aan bod. Hier ligt een kans dit vraagstuk verder uit te diepen en waar nodig ook zorgorganisaties aan tafel uit te nodigen. Dit is een goede overlegtafel waar knelpunten bestuurlijk kunnen worden opgelost en op de langere termijn kwaliteit en veiligheid van het wonen voor ouderen structureel op de agenda komt.

Voor het slagen van netwerkgovernance zijn vier succesfactoren van belang:

  1. Vertrouwen
  2. Omvang en grootte van het netwerk
  3. De overeenstemming over de doelen en de te behalen resultaten
  4. De netwerkcompetenties van de betrokken deelnemers

Toezichthouders horen meer aandacht te hebben voor het functioneren van de netwerksamenwerking. Zij horen het bestuur meer te bevragen over de kwaliteit van hun netwerk.

Van deze bijeenkomst is een impressieverslag gemaakt en een film.

Contact

Mobiel: (06) 54 93 55 06
E-mail gerrichhauzen@genp.nl

Contactgegevens projectsecretariaat
Mobiel: (06) 51 82 93 02
E-mail: projectsecretariaat@genp.nl

Of neem contact op via het contactformulier.